Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

ÜLDINE TUGI
Kui õpilasel esinevad pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised õpiraskused; probleemid, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikust põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest jne, saavad nad üldist tuge. Üldine tugi tähendab, et õpilane saab täiendavat individuaalset juhendamist õpetaja poolt ja vajadusel õpiabitunde individuaalselt.


PIKAPÄEVARÜHM

Pärast koolitunde on lastel võimalus jätkata päeva oma kooli juures. Saab osaleda erinevates huviringides, teha ära õpetaja juhendamisel kodused tööd ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Igal päeval, kui ilmaolud vähegi lubavad, ollakse värskes õhus. Lastele loovad turvalise ja arendava keskkonna toredad õpetajad. Lastel on võimalus pikapäevarühmas olla kuni 15.30-ni.
Laste toitlustamine on korraldatud kooli sööklas eraldi tasu eest, lapsed saavad lõunase kerge toidukorra.


LOGOPEED

Logopeed toetab õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut. Selgitab sügisel välja logopeedilist abi vajavad õpilased. Moodustab uuringu tulemuste alusel logopeedilise õpiabi rühmad. Töötab õpilastegaerimetoodika alusel kirjutamis- või lugemisraskuse korrigeerimise ja suulise ning kirjaliku väljendamisoskuse arendamise eesmärgil. Tegeleb häälduspuuete kõrvaldamisega. Töö tempo ja raskusaste on vastavuses õpilase võimetega. Teeb koostööd klassiõpetajate ja juhtkonnaga. Konsulteerib lapsevanemaid. Vajadusel soovitab lapsevanematele õpilase toetamise eesmärgil nõustamiskeskuse või muude tugiteenuste spetsialiste, et leida õpilaste arengut toetavad lahendused.

E-PSÜHHOLOOG

Ei ole olemas inimest, kellel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed. Kuid me ei pea olema üksi ning alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Kui mured liiga kauaks lahenduseta jäävad, siis on hiljem neid ka keerulisem lahendada. Ära jää oma murega üksi! Tule räägi ja küsi nõu. Meie koolis saad esmast nõu oma õpetajalt, logopeedilt või direktorilt. Lisaks on vajadusel toeks valla lastekaitse ja eelneval kokkuleppel e-psühholoog. E-psühholoog on vajadusel olemas ainult video vahendusel.