Tugiteenused

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

 

INDIVIDUAALNE TUGI
Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

 

RÜHMAÕPETAJA JA LOGOPEEDI KOOSTÖÖ
Koostöö on enamasti üles ehitatud logopeedi ja lasteaiaõpetaja kompetentsidele. Logopeedid töötavad kõneravi vajavate lastega kas individuaalselt või grupis ning juhendavad õpetajaid, kuidas nemad saavad rühmas laste arengut toetada.

 

LOGOPEED
Kõneravi töö sisuks on lasteaias logopeediliste probleemidega laste väljaselgitamine ning neile süstemaatilise korrektsioonitöö tagamine. Õppeaasta algab laste kõne ja psüühiliste protsesside kontrolliga. Need tulemused on aluseks korrektsioonitöö planeerimisele.
Logopeed teeb koostööd lasteaia personali ja lastevanematega. Põhiline korrektsioonitöö viiakse läbi individuaalselt või paarikaupa. Individuaaltunnid viiakse läbi kord nädalas. Kõneravi tunni kestvus on 15-25 minutit.

Kõneravi tundides tegeldakse kõnearendustöö komponentidega:

  • õige kõne ja hääldamise kujundamisega,
  • sidusa kõne arendamisega,
  • kõne mõistmise ja sõnavaraga,
  • hääldus- ja intonatsiooniharjutustega,
  • foneemitaju arendamise ja häälikulise analüüsiga,
  • psüühiliste protsesside ja peenmotoorika arendamisega.
Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 10.09.2023.