Tugiteenused

INDIVIDUAALNE TUGI
Tulenevalt õpilase individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi õpikeskkonnas (õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

 

ÕPETAJA JA LOGOPEEDI KOOSTÖÖ
Koostöö on enamasti üles ehitatud logopeedi ja õpetaja kompetentsidele. Logopeed töötab kõneravi vajavate lastega kas individuaalselt või grupis ning juhendab õpetajaid, kuidas nemad saavad laste arengut toetada.

 

LOGOPEED
Logopeediline õpiabi toetab klassiõppes toimetulekut. Logopeediline õpiabi on vajalik õpilastele, kelle suuline ja kirjalik kõne arenevad aeglasemalt.

Põhieesmärk on toetada õpilase kirjaliku ja suulise kõne külgede arengut, millest sõltub õpiedukus (õigekiri, funktsionaalne lugemine, väljendusoskus). Vajadusel toimub ka häälikuseade.

Tundides rakendatakse suulise ja kirjaliku kõne arendamisel erimetoodikat.

Esimese klassi õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja septembrikuu jooksul. 2.-6. klassi õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja sügisel diagnostilise etteütluse alusel.

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 26.10.2023.