Väärtusarendus

Väärtusarendus on nii otseselt õppijatele suunatud väärtuskasvatus kui ka üldisema keskkonna loomine, mis kannab teatud väärtusi ja võimaldab refleksiooni väärtuste üle.

Niisiis on väärtusarendus kogu organisatsiooni ühise pingutuse asi, mis eeldab tähelepanu, tööd ja vaeva. Pingutus on aga vaeva väärt – väärtuskasvatus pole teistele koolielu toimimiseks vajalikele tegemistele lisanduv kohustus, vaid pigem miski, mis käib kõigi teiste tegemistega paratamatult kaasas ning mille edukas läbiviimine kannab vilja kõikidel aladel. On selge, et teadlik väärtuste temaatikaga tegelemine suurendab kõigi kaasatud osapoolte väärtuspädevust, aitab mõtestada oma arenguvajadusi, huvisid ja väärtusi, soodustab vastutustundlikku käitumist, isiklikku arvamust ja adekvaatset enesehinnangut.

Akadeemilised teadmised ja tulemused on vaid üks osa koolist. Teadmiste omandamise kõrval on oluline ka oskuste ja väärtushoiakute kujundamine - arendada kriitilist mõtlemist, loovust, ettevõtlikkust, suhtlemis- ja koostööoskusi ning võimet reflekteerida oma väärtuste, soovide ning emotsioonide üle. Lasteaia ja kooli ülesanne on aidata kaasa ühiskondlikult väärtustatud pädevuste ja isiksuse omaduste kujunemisele, mis võimaldavad indiviididel elada õnnelikku elu sidusas ühiskonnas (Sutrop, 2017).

Meie igapäevaelu on väärtusi ja väärtusvalikuid täis, aga enamasti me ei tegele aktiivselt nende üle mõtlemisega, nii nagu me ei teadvusta kultuuri mõjusid enda ümber. Hariduses ja kasvatuses on aga väärtustel, väärtusvalikutel ja nende teadvustamisel eriline roll ja iga õppeasutuse tegevus on väärtuspõhine.

Selleks, et selgete ja elatavate väärtustega keskkonda kujundada, on vaja arusaama sellest, mis on ning mis võiks olla. Teisisõnu, on vaja mõista, milliseid väärtusi keskkonnas nii teadvustatud kui teadvustamata viisil edasi antakse, mis on need väärtused, millest lähtumist soovitakse.

Väärtuskasvatuse edukaks läbiviimiseks on vaja omandada vastavad pädevused. On vaja teadvustada, et väärtused ongi kogu hariduse alustalaks. (Sutrop, Harro-Loit ja Jung, 2013)

Vastavate pädevuste omandamiseks on meie majades toeks Dr. Stephen R. Covey “7 harjumuse” põhimõtted.

Hea kool ja hea lasteaed | Eetikaveeblink opens on new page
The 7 Habits of Highly Effective People (franklincovey.com)

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 12.02.2024.