Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

Lisa

TLAK õpilasete koolikohustuse täitmise toetamine ja teavitamise kord.

Kui õpilane puudub koolist, on lapsevanem kohustatud sellest informeerima klassijuhatajat.
Kui laps puudub koolist juba teist päeva ja lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud, on klassijuhataja kohustatud pöörduma kodu poole info saamiseks.
Puudutud päeva(de) kohta esitab õpilane koheselt tõendi. Lapsevanemalt info saamise või mittesaamise korral teavitab klassijuhataja olukorrast kooli juhatajat.
Vajaduse tekkimisel vestleb õpilase ja tema vanematega kooli juhataja.
Klassijuhataja koostab kooli juhatajale kirjaliku teabe õpilase puudumiste ja kasutusele võetud meetmete kohta ning tulemuste kohta.
Kooli juhataja esitab klassijuhataja poolt esitatud materjalid asutuse hoolekogule seisukoha võtmiseks.
Kooli juhataja esitab klassijuhataja esitatud materjalid valla sotsiaalnõunikule teavitamiseks ja abi saamiseks.
Vajadusel suunatakse õpilane õppenõukogu otsusega pikapäevarühma, logopeedi juurde või õpiabikeskusesse nõustamisele, et ära hoida halvast õppeedukusest tingitud põhjuseta puudumisi. Sellest informeeritakse ka lapsevanemaid.
Vajadusel pöördutakse koos valla sotsiaalnõunikuga alaealiste asjade komisjoni poole toetuse ning abi saamiseks.

Alus-PGS
TLAK kodukord