Visioon ja õppekasvatustöö üldeesmärgid

Meie VISIOON

Aastaks 2020 on Tahkuranna Lasteaed-Algkool turvaline, tervislik ja kaasaegne arengukeskkond, mis

võimaldab lasteaialastel ja õpilastel omandada konkurentsivõimelist haridust. Parim töökoht

töötajatele, usaldusväärne partner lapsevanematele ja omavalitsusele.

Meil on väga head võimalused k e s k k o n n a h o i d l i k u eluviisi kujundamiseks. Tahkuranna

Lasteaed-Algkool on   l a s t e   j a o k s!

 

Kõigil on siin hea olla!

 

                                                                      

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2020/2021 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:                                 

 

Lasteaias

1.Väärtuskasvatuse osatähtsuse suurendamine

2. Järjepidev kogukonna elus osalemine

 

Koolis

1. Toetada iga õppija individuaalset arengut

2. Väärtustada keskkonda ja kultuuri koostöös erinevate huvigruppidega

 

 

 

 

Kinnitatud kk 08.09.2020 nr 1-2/14