Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

ÜLDINE TUGI
Kui õpilasel esinevad pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised õpiraskused;
probleemid, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikust põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest
traumadest jne, saavad nad üldist tuge. Üldine tugi tähendab, et õpilane saab täiendavat individuaalset
juhendamist õpetaja poolt ja vajadusel õpiabitunde individuaalselt.


PIKAPÄEVARÜHM

Pärast koolitunde on lastel võimalus jätkata päeva oma kooli juures. Saab osaleda erinevates huviringides,
teha ära õpetaja juhendamisel kodused tööd ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Igal päeval, kui
ilmaolud vähegi lubavad, ollakse värskes õhus.
Lastele loovad turvalise ja arendava keskkonna toredad õpetajad. Lastel on võimalus pikapäevarühmas
olla kuni 15.30-ni.
Laste toitlustamine on korraldatud kooli sööklas eraldi tasu eest, lapsed saavad lõunase kerge toidukorra.


LOGOPEED

Logopeed toetab õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut. Selgitab sügisel välja logopeedilist abi vajavad
õpilased. Moodustab uuringu tulemuste alusel logopeedilise õpiabi rühmad. Töötab õpilastega
erimetoodika alusel kirjutamis- või lugemisraskuse korrigeerimise ja suulise ning kirjaliku
väljendamisoskuse arendamise eesmärgil. Tegeleb häälduspuuete kõrvaldamisega. Töö tempo ja
raskusaste on vastavuses õpilase võimetega. Teeb koostööd klassiõpetajate ja juhtkonnaga. Konsulteerib
lapsevanemaid. Vajadusel soovitab lapsevanematele õpilase toetamise eesmärgil nõustamiskeskuse või
muude tugiteenuste spetsialiste, et leida õpilaste arengut toetavad lahendused.